Hồng Trần Biến Đổi / 紅塵來來去去 - Tăng Vĩ Trung (Kulele Tseng)

Album Hồng Trần Biến Đổi / 紅塵來來去去