Đã Lâu Không Gặp / 好久不见 - Trần Khiết Lệ (Lily Chan)

Album Đã Lâu Không Gặp / 好久不见