Cảm Xúc Gốc - Hamlet Trương, Nguyễn Đình Vũ, Bảo Thạch, Phạm Hoàng Duy, Châu Đăng Khoa

Album Cảm Xúc Gốc