Những Kỳ Vọng Đẹp Nhất / 最美的期待 - Châu Bút Sướng (Bibi Zhou)

Album Những Kỳ Vọng Đẹp Nhất / 最美的期待