Thương Mấy Cũng Là Người Dưng - Noo Phước Thịnh

Album Thương Mấy Cũng Là Người Dưng