Khi Người Mình Yêu Khóc - Phan Mạnh Quỳnh

Album Khi Người Mình Yêu Khóc