Array

Shark Bình: “Tình yêu của tôi và Phương Oanh như phim”

Share This Post


Chú rể sinh năm 1981 cho hay tình cảm giữa anh và Phương Oanh bắt nguồn từ tình thân, tình cảm gia đình.

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 740);}

//

// 0) {
banner_tostring(wcfVEYSXkV_217_15s,”wcfVEYSXkV_217_15s”);
} else {
document.getElementById(“wcfVEYSXkV_217_15s_container”).style.display = “none”;
}

//]]>

// 0) {
banner_tostring(wcfVEYSXkV_218_15s,”wcfVEYSXkV_218_15s”);
} else {
document.getElementById(“wcfVEYSXkV_218_15s_container”).style.display = “none”;
}

//]]>

//

//<![CDATA[

var v_load_recommend_boxzplayer_ce4cc1 = true;
//{VARIABLE_POSTER}
function initvideozplayer_ce4cc1() {
var vidLoaded = false,
dynamicId,
vidId,
parentVid = "v-24hContainer_zplayer_ce4cc1",
videoElmStr = '

‘+
‘To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that ‘+
supports HTML5 video ‘+
‘ ‘ +
”,
videozplayer_ce4cc1,
videoAds1Conf = {
“poster”: “https://cdn.24h.com.vn/upload/3-2023/images/2023-07-26/1690361667-719e80760999b4c355a723224120eb07.jpg”,

“offsetWatchPercent”: 20,
“stopOtherOnPlay”: true,
“parentVid”: parentVid,
“offHighlightOnBannerBottom”:false,
“vidErrorLog”: 1,
“skipAble”: true,
“skipTime”: 5000,
/*CDN_DOMAIN_HLS*/
“skipAdsBtnContent”: “Skip Ad”,
“showAdVol”: true,
“VIDEOID”: “zplayer_ce4cc1”,
“minAble”: true,”vidTitle” : “Shark Bình: #34;Tình yêu của tôi và Phương Oanh như phim#34;”,
“viewportAutoPlay”: true,
“vidVol” : “0.15”,
“adVolIncrease”: 0.25,
“showVolIncreasement”:1,
“adVol” : “0.15”,
“trackSlowMedia”:1,
“secondToLoadMedia”:3000,
“secondToLoadMeta”:3000,
“prerollTimeEnd” : 31,
“midrollTimeEnd” : 15,
“postrollTimeEnd” : 30,
“skipAdsBtnPos”: “bottom-left”,
“theaterMod”: {height: 580},
“fastSeek”: {step: 5},
“userAgent”: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36”,
“adLoadTimeout” : 8000

,”vastUri”: “https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F124557882%2F24h%2Fvn%2Fdesktop%2Fcelebrity_news%2Fpreroll%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24h.com.vn%252Fdoi-song-showbiz%252Fshark-binh-tinh-yeu-cua-toi-va-phuong-oanh-nhu-phim-c729a1487281.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24h.com.vn%252Fdoi-song-showbiz%252Fshark-binh-tinh-yeu-cua-toi-va-phuong-oanh-nhu-phim-c729a1487281.html%26correlator%3D1692874410%26ambient%3D1″
,”vastUriPost” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”vastUriMid” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”midTime”: 10
/*FALL_BACK*/
/*PLAYLIST_ITEM*/
/*DRM_VIDEO*/
,”tracking”: {
“video”: {
vidDuration: 350
,”eventsToTrack”: [“loaded”, “duration”, “percentsPlayed”, “start”, “end”, “replay”, “pause”,
“volumeChange”, “error”, “fullscreen”, “fullscreenduration”]

}
}
//{set_highlight_zplayer_html5}
,”idBannerBottom”: “bnnSponBot_zplayer_ce4cc1”
}
if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == “”){
loadVidzplayer_ce4cc1();
vidLoaded = true;
}
function loadVidzplayer_ce4cc1(){
dynamicId = new Date().valueOf();
vidId = “my-video-multiple1_”+dynamicId;
videoAds1Conf.VIDEOID = vidId;
if(vidLoaded==true){
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
}
var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_ce4cc1__/g, vidId);

document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr;
videozplayer_ce4cc1 = new videoObj(videoAds1Conf);
playerEventszplayer_ce4cc1(videozplayer_ce4cc1);
if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+”_loaded”)){
document.getElementById(parentVid).className += ” “+parentVid+”_loaded”;
}

videozplayer_ce4cc1.player.on(“videoended”, function(){
window.autoplayAllowed_24hPlayer = false;
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
videoAds1Conf.autoplay = false;
var videoConf = videoAds1Conf;
videoConf.viewportAutoPlay = false;
var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID);
// element.parentNode.removeChild(element);
// videozplayer_ce4cc1 = undefined;
videozplayer_ce4cc1.player.dispose();
loadVidzplayer_ce4cc1();
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“loadeddata”, function(){
// 20220224 fix lỗi không khởi tạo đc playerInitHeight
if (this.playerInitHeight chưa xử lý; > 0 -> item cần nhảy tới; đã xử lý xong
let playTimeResuming = 0; // 0 -> chưa xử lý; > 0 -> thời điểm cần nhảy tới; đã xử lý xong
let useStorage = true; // sử dụng Storage để lưu trữ – không bị giới hạn số lượng, dung lượng, thời gian; không bị gửi lên server khi request trang
let minDuration = 10;
let adsTimeResuming = 0;
let adsBefore = true;
// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// Math.floor(Date.now() / 1000) -> thời gian hiện tại (giây) theo UTC
let timeLiveKey = 720;
let updatetimeKey = “player__resume_watching__updatetime”;

// lấy item + thời gian đã xem từ cookie
let watching = “”;

if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// khai báo hàm lấy thời điểm cập nhật key
var player__resume_watching__updatetime__get = function (key) {
if (typeof key == “undefined” || !key){return 0;}

let default_time = (new Date(“2022-10-01 00:00:00”)).getTime(); // mặc định nếu không có thời điểm cập nhật cũ
let updatetime = default_time;
let updatetime_all_text = localStorage.getItem(updatetimeKey);
if (updatetime_all_text != “”){
try {
let updatetime_all_obj = JSON.parse(updatetime_all_text);
if (typeof updatetime_all_obj == “object” && updatetime_all_obj !== null && typeof updatetime_all_obj[key] != “undefined”){
updatetime = parseInt(updatetime_all_obj[key]);
if (isNaN(updatetime)){
updatetime = default_time;
}
}
} catch (err){}
}

return updatetime;
};

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// khai báo hàm lưu thời điểm cập nhật key
var player__resume_watching__updatetime__set = function (key, remove_key) {
if (typeof key == “undefined” || !key){return false;}

if (typeof remove_key == “undefined”){
remove_key = false;
}

let updatetime_all_obj = {};
let updatetime_all_text = localStorage.getItem(updatetimeKey);
if (updatetime_all_text != “”){
try {
updatetime_all_obj = JSON.parse(updatetime_all_text);
} catch (err){}
}
if (typeof updatetime_all_obj != “object” || updatetime_all_obj === null){
updatetime_all_obj = {};

// danh sách các key có trong localStorage
let arr_all_key = Object.keys(localStorage);
if (typeof arr_all_key == “object” && arr_all_key !== null){
try {
// các key lưu lịch sử xem tiếp cũ chưa từng được đưa vào danh sách thời điểm cập nhật
let arr_key = arr_all_key.filter(key => key.match(/player__resume_watching_(.*)/));
if (typeof arr_key == “object” && arr_key !== null){
for (let i in arr_key) {
updatetime_all_obj[arr_key[i]] = Math.floor(Date.now() / 1000);
}
}
} catch (err){}
}
}

if (!remove_key){// cập nhật thời điểm cập nhật
updatetime_all_obj[key] = Math.floor(Date.now() / 1000);

try {
localStorage.setItem(updatetimeKey, JSON.stringify(updatetime_all_obj));
} catch (err){
console.log(“player: => set localStorage updatetimeKey after update – error: ” + err.message);
}
} else if (typeof updatetime_all_obj[key] != “undefined”){// remove nếu có thời điểm cập nhật cũ
delete updatetime_all_obj[key];

try {
localStorage.setItem(updatetimeKey, JSON.stringify(updatetime_all_obj));
} catch (err){
console.log(“player: => set localStorage updatetimeKey after delete – error: ” + err.message);
}
}

return true;
};

// lấy lịch sử đang xem
watching = localStorage.getItem(cookieKey);

console.log(“player: => get localStorage resume watching: ” + watching);

// có key -> check hết hạn key thì xóa, không dùng
if (timeLiveKey > 0 && watching !== null && watching !== “”){
let updatetime = player__resume_watching__updatetime__get(cookieKey);
if (updatetime + 60 * 60 * timeLiveKey remove expires localStorage resume watching: ” + cookieKey);
} catch (err){
console.log(“player: => remove expires localStorage resume watching: ” + cookieKey + ” – error: ” + err.message);
}
}
}
} else {
watching = getCookie(cookieKey);

console.log(“player: => get cookie resume watching: ” + watching);
}

if (!watching || typeof watching != “string”){
watching = “”;
}

if (watching != “”){
let arr_watching = watching.split(“:”);
if (arr_watching.length >= 2){
let watchingItem = parseInt(arr_watching[0]);
let watchingTime = parseFloat(arr_watching[1]);

if (!isNaN(watchingItem) && watchingItem > 0){
playItemResuming = watchingItem;// lưu item cần nhảy tới khi bắt đầu chạy video
}

if (!isNaN(watchingTime) && watchingTime > 0){
playTimeResuming = watchingTime;// lưu thời gian cần nhảy tới khi bắt đầu chạy video

adsTimeResuming = watchingTime;// lưu thời gian quảng cáo cần xử lý
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (playItemResuming > 0){
adsTimeResuming = 100000;// playlist xem từ item thứ 2 -> chặn luôn preroll và midroll
}

console.log(“player: => need resume watching to item:” + playItemResuming + “; time:” + playTimeResuming);
}
}
}

videozplayer_ce4cc1.player.on([
“resume-watching”,
], function (e) {
if (minDuration > 0 && typeof this.tracking != “undefined” && typeof this.tracking.video != “undefined”){
let duration = 0;

if (typeof this.tracking.video.playlistTotalMins != “undefined”){
duration = this.tracking.video.playlistTotalMins;
}

if (typeof this.tracking.video.vidDuration != “undefined”){
duration = this.tracking.video.vidDuration;
}

if (duration > 0 && duration hủy cố gắng phát tiếp
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
}
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
let currentItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;

if (playItemResuming > 0 && this.isPlaylist && this.player.playlist.lastIndex() > 0){
if (playItemResuming > this.player.playlist.lastIndex()){
playItemResuming %= (this.player.playlist.lastIndex() + 1);
}

if (this.player.playlist.currentItem() != playItemResuming){
this.player.playlist.currentItem(playItemResuming);// nhảy tới item

console.log(“player:event:” + e.type + ” => resume watching item:” + this.player.playlist.currentItem());
}
}

if (currentItem != playItemResuming && playTimeResuming > 0){
// hẹn trigger vào sự kiện play/loadeddata tiếp theo (sau khi load được item) -> thay đổi time sau
this.player.one([
“play”,
“loadeddata”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}.bind(this));

return;
}

if (playTimeResuming > 0){
this.player.currentTime(playTimeResuming);
}

playItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;
playTime = this.player.currentTime();

console.log(“player:event:” + e.type + ” => resume watching item:” + playItem + “; time:” + playTime);

// kích hoạt sự kiện onPlay nếu chưa chạy để đảm bảo tracking
if (!this.getState(“sentPlay”) && !this.player.paused()) {
this.triggerEvt(“onPlay”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:onPlay”);
}
}
}.bind(videozplayer_ce4cc1));
videozplayer_ce4cc1.player.one([
“play”,
“loadeddata”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (adsBefore){
let hasPreroll = false;

if (this.isPlaylist){
let currentItem = this.player.playlist.currentItem();
let currentItemSource = this.playlistConf;
let currentSrc = currentItemSource[currentItem].sources[0];

let adTag = typeof currentSrc != “undefined” && typeof currentSrc.adTagUrl != “undefined” ? currentSrc.adTagUrl : false;
if (!adTag || adTag === “”) {
adTag = this.tempVast;
}

hasPreroll = !adTag ? false : true;
} else {
let vastUri = this.vastUri;
if (!vastUri || vastUri === “”) {
vastUri = this.tempVast;
}

hasPreroll = !vastUri ? false : true;
}

if (hasPreroll){
this.handlePreroll();
} else {
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
} else {
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}
}.bind(videozplayer_ce4cc1));
videozplayer_ce4cc1.player.one([
“adend”,
“adskip”,
“nopreroll”,
“adscanceled”,
“adserror”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
// hẹn trigger vào sự kiện playing tiếp theo
this.player.one([
“playing”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}.bind(this));
}
}.bind(videozplayer_ce4cc1));
videozplayer_ce4cc1.player.on(“timeupdated”, function (e) {
let currentItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;
let currentTime = this.player.currentTime();

if (currentItem != playItem || Math.abs(currentTime – playTime) > 0.5){// lưu cookie khi có sai khác trên 0.5s
playItem = currentItem;
playTime = currentTime;

if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
try {
localStorage.setItem(cookieKey, playItem+”:”+playTime);

// console.log(“player:event:” + e.type + ” => set localStorage resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime);
} catch (err){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => set localStorage resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime + “; err:” + err.message);
}

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
player__resume_watching__updatetime__set(cookieKey);
} else {
setCookie(cookieKey, currentItem+”:”+currentTime, (timeLiveKey > 0 ? timeLiveKey : 720), “/”, “24h.com.vn”, “”);

// console.log(“player:event:” + e.type + ” => set cookie resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime);
}
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (currentItem >= playItemResuming && currentTime >= playTimeResuming + 5){
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi đã resume thành công & chạy được 1 khoảng
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
}
}

// kích hoạt sự kiện onPlay nếu chưa chạy để đảm bảo tracking
if (!this.getState(“sentPlay”) && !this.player.paused()) {
this.triggerEvt(“onPlay”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:onPlay”);
}
}.bind(videozplayer_ce4cc1));
videozplayer_ce4cc1.player.on([
“seeking”,
“seeked”,
], function (e) {
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi user tự thay đổi thời gian xem
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
});
videozplayer_ce4cc1.player.on([
“endVid”,
“onPostRollStart”,
“videoended”,
], function (e) {
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi đã kết thúc
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;

playItem = 0;
playTime = 0;

// xóa thông tin lịch sử đang xem
if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
try {
localStorage.removeItem(cookieKey);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove localStorage resume watching”);
} catch (err){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove localStorage resume watching – error: ” + err.message);
}

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
player__resume_watching__updatetime__set(cookieKey, true);
} else {
setCookie(cookieKey, playItem+”:”+playTime, 1, “/”, “24h.com.vn”, “”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove cookie resume watching”);
}
});
videozplayer_ce4cc1.player.on([
“readyforpreroll”,
], function (e) {
if (!adsBefore && adsTimeResuming > 0){
let closeAds = “”;

if (this.player.ads.isInAdMode()){// preroll
if (adsTimeResuming > 5){// thời điểm xem tiếp quá 5s
closeAds = “preroll”;
}
} else {// midroll
let duration = this.player.duration();
if (!duration){
duration = 0;
}
if (adsTimeResuming > 0 && duration > 0 && (
(this.midTime && adsTimeResuming > this.midTime)
|| adsTimeResuming > duration / 2
)
){
closeAds = “midroll”;
}
}

if (closeAds != “”){
this.closeAd();

console.log(“player:event:” + e.type + ” => cancel ” + closeAds + ” – closeAd”);

if (this.player.paused()) {// cố khởi chạy tiếp nếu đang bị dừng
if (this.autoplayRequiresMute){// bắt buộc phải mute -> tắt tiếng để play đc luôn
this.player.muted(true);
}

this.player.play();
}
}
}
}.bind(videozplayer_ce4cc1));
/*RESUME_WATCHING_EVENTS-END*/

videozplayer_ce4cc1.player.on(“onPrerollError”, function(name) {
var objVideos = videojs(vidId+”_html5_api”);
if(!objVideos.muted()){
var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent());
//var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent());
if(objVideos.autoplay()){
objVideos.volume(Math.round(pVol));
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“onPlay”, function(name) {
videozplayer_ce4cc1.player.on(“AE_completed”, function(name) {
var objVideos = videojs(vidId+”_html5_api”);
if(!objVideos.muted()){
var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent());
if(objVideos.autoplay()){
objVideos.volume(Math.round(pVol));
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
});
// begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
var docVideoPlay_zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(‘zplayer_ce4cc1_content_play’); docVideoPlay_zplayer_ce4cc1.innerHTML= ”;
// end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
//Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video

//End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video
if(document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_ce4cc1”)){
document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_ce4cc1″).innerHTML = ”;
}
});
// Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top
videozplayer_ce4cc1.player.on(“playerMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”157px”);
$(“#backpage”).css(“bottom”,”200px”);
}
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“playerUnMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerUnMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(name) {
// console.log(“Listener miniPlayerClosed: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});

var v_videoviewership_log_zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_videoviewership”);
videozplayer_ce4cc1.player.on(“content_first_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ce4cc1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1487281&id_cate=729&v_thiet_bi_ga=pc&metric=first_quartile”;
v_videoviewership_log_zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“content_second_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ce4cc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_ce4cc1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1487281&id_cate=729&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_ce4cc1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ce4cc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_ce4cc1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1487281&id_cate=729&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_ce4cc1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ce4cc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_ce4cc1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1487281&id_cate=729&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_ce4cc1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ce4cc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_ce4cc1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1487281&id_cate=729&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_ce4cc1″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_ce4cc1.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_ce4cc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_ce4cc1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1487281&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=729”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_ce4cc1″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_ce4cc1.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_ce4cc1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_ce4cc1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1487281&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=729”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_ce4cc1″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_ce4cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_ce4cc1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1487281&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_error2”);
videozplayer_ce4cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_ce4cc1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1487281&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_error3”);
videozplayer_ce4cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_ce4cc1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1487281&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_error4”);
videozplayer_ce4cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_ce4cc1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1487281&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_error5”);
videozplayer_ce4cc1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_ce4cc1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1487281&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc11.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc12.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc13.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc14.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc15.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc16.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc17.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc18.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc19.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ce4cc110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1487281&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_ce4cc110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_ce4cc1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_ce4cc1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_729~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1487281~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjcyOSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjcyOSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJjZWxlYnJpdHlfbmV3cyIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjE0ODcyODEiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this, ”, ”)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_729_id_bai_viet_1487281_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’729′,pageCategory_24h:’celebrity_news’, ‘articleId_24h’:’1487281′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_ce4cc1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_ce4cc1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_ce4cc1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_ce4cc1_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_ce4cc1_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_ce4cc1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_ce4cc1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_ce4cc1”, “swpier_container_zplayer_ce4cc1″,”swiper_active_slide_zplayer_ce4cc1”, “pagination-zplayer_ce4cc1″,”wrapper_zplayer_ce4cc1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_ce4cc1”, “prvVid_recommendzplayer_ce4cc1”, “nxtVid_recommendzplayer_ce4cc1”);
$(“#box_recommend_zplayer_ce4cc1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_ce4cc1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_ce4cc1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_ce4cc1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1487281&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(“zplayer_ce4cc1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_ce4cc1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1487281&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_ce4cc1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(‘zplayer_ce4cc1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_ce4cc1){
docGaPreroll_zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_ce4cc1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(‘zplayer_ce4cc1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_ce4cc1){
docGaOverlay_zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_ce4cc1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_ce4cc1 = document.getElementById(‘zplayer_ce4cc1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_ce4cc1){
docGaPostroll_zplayer_ce4cc1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_ce4cc1.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});
videozplayer_ce4cc1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_ce4cc1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_ce4cc1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

//

Related Posts

Lisa khoe ảnh chụp cùng Jisoo – Rosé trong hậu trường hộp đêm, một động thái chứng minh BLACKPINK là “mãi mãi”

Lisa đang nhận được sự ủng hộ lớn của các chị em BLACKPINK giữa bão dư luận.

Màn trình diễn tại hộp đêm của Lisa: Vỏn vẹn 10 phút, cởi dần trang phục chỉ còn lại nội y

Lisa đã có một đêm diễn vô cùng nóng bỏng tại hộp đêm thoát y ở Pháp.

Hoá ra Jung Kook đang yêu say đắm, thể hiện rõ ràng hai ca khúc solo?

Jung Kook lần nữa dính tin đồn hẹn hò, lộ nhiều căn cứ khiến cư dân mạng tin tưởng.

Ronan Keating (Boyzone) đưa hàng nghìn khán giả “say” trong loạt hit gắn liền thanh xuân

Lễ hội âm nhạc HAY Festival 2023 thu hút hàng nghìn khán giả trẻ tuổi tại Hà Nội.

Nam ca sĩ từng bị ông Đoàn Ngọc Hải “cẩu xe”, 41 tuổi viết di chúc để lại 20 tỷ

Nam ca sĩ từng trải qua 4 lần "rơi vào cửa tử" nên đã lập di chúc khi còn trẻ.

Khán giả phản hồi tiêu cực với “Live” và “Fanti” vì “ngao ngán” phim giật gân?

Những bộ phim Việt đi theo hướng "giật gân" khiến nhiều khán giả thất vọng vì kịch bản sơ sài, nhiều sạn.
- Advertisement -spot_img